หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือ "แนวทางการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร
ประชุมหารือ "แนวทางการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:43:09

        12 มี.ค.64 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ "แนวทางการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร